Notice-And-Take-Down - FireMultimedia

Notice-And-Take-Down procedure

Een melding van onrechtmatig of strafbaar gebruik, oftewel een Notice-and-Take-Down melding kan alleen schriftelijk worden ingediend bij FireMultimedia. Een anonieme melding is niet mogelijk. FireMultimedia zal vervolgens de melding volgens de gedragscode Notice-and-Take-Down afhandelen.

FireMultimedia neemt een verzoek alleen in behandeling indien je reeds geprobeerd heeft contact te krijgen met de bovenliggende partijen zoals aanbieder van de inhoud en aanbieder van de website.

Notice and Take down is uitsluitend bedoeld om in te grijpen in gevallen waar de gedraging onmiskenbaar strafbaar of onrechtmatig is. Zaken waarin de onrechtmatigheid of de strafbaarheid onduidelijk is, waarover valt te twisten, dan wel deze alleen door een gespecialiseerd jurist kan worden vastgesteld, zullen daarom niet tot ingrijpen door FireMultimedia leiden.

FireMultimedia  zal na het ontvangen van een melding contact opnemen met de klant en deze op de hoogte stellen van de melding. De klant krijgt tevens inzicht in de melding en overige correspontentie tussen de melder en FireMultimedia. De melder blijft dus niet anoniem.

FireMultimedia dient in het verzoek te worden gevrijwaard van alle mogelijke claims van de klager en derden.