Algemene Voorwaarden

Alvorens u een belling plaatst dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Lees de algemene voorwaarden op deze pagina of download via onderstaande link in een pdf bestand. Dit bestand kunt u openen met de gratis Adobe reader.

- Download de algemene voorwaarden in pdf

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.2 FireMultimedia: FireMultimedia, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17219092.
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met FireMultimedia een overeenkomst heeft afgesloten.
1.4 Spam: ongevraagde email of andere email dat in grote oplagen wordt verstuurd waarvoor de ontvanger niet volgens de regels van de wet heeft ingestemd.

Artikel 2. Uitvoering / toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes, facturen, overeenkomsten en diensten van FireMultimedia zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor FireMultimedia alleen bindend indien en voor zover deze door FireMultimedia uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 FireMultimedia is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen FireMultimedia

3.1 FireMultimedia zal gegevens van de opdrachtgever alleen gebruiken voor diensten die FireMultimedia zelf aanbied en niet doorverkopen.
3.2 FireMultimedia spant zich in om de gegevens die opdrachtgever opslaat op de apparatuur van FireMultimedia zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
3.3 FireMultimedia spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking via een tijdelijke informatiepagina of E-mail.
3.4 Indien de hosting diensten inclusief backup zijn afgenomen zal FireMultimedia zorg dragen voor een backup welke maximaal 14 (veertien) dagen oud is. Tenzij anders overeengekomen is de backup alleen toegankelijk voor FireMultimedia en bedoeld voor herstel bij problemen welke binnen de verantwoordelijkheid van FireMultimedia liggen.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever stelt FireMultimedia steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en desgevraagd, het bank- of gironummer van de opdrachtgever.
4.2 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat verboden is volgens de Nederlandse wet.
4.3 FireMultimedia staat het versturen van spam niet toe. Kosten die direct en/of indirect voor FireMultimedia of haar leveranciers ontstaan door het verzenden van spam zullen geheel voor rekening komen van de opdrachtgever.
4.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks FireMultimedia, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
4.5 Opdrachtgever vrijwaart FireMultimedia van alle juridische claims met betrekking tot de door opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de door FireMultimedia geleverde gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden. Bij misbruik van het wachtwoord van de opdrachtgever is opdrachtgever verantwoordelijk voor hieruit ontstane schade.
4.7 Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan FireMultimedia en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het FireMultimedia mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.8 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan FireMultimedia, dat al het door opdrachtgever aan FireMultimedia verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door FireMultimedia te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
4.9 FireMultimedia heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens FireMultimedia niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
4.10 Opdrachtgever is meerderjarig of laat minstens één ouder of wettelijk verzorger de overeenkomst sluiten.

Artikel 5. Offertes

5.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft FireMultimedia het recht de offerte ongeldig te verklaren.
5.3 Offertes zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.
5.4 Offertes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 10 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders vermeld.
6.2 FireMultimedia is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
6.3 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

Artikel 7. Levertijd

7.1 De door FireMultimedia opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij FireMultimedia er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.
7.2 De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.
7.3 Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan FireMultimedia de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.
7.4 Indien er sprake is van meerwerk kan FireMultimedia de levertijd dienovereenkomstig verlengen.
7.5 Indien Opdrachtnemer gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1 Alle wijzigingen in de opdracht, in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, word wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
8.2 Indien FireMultimedia, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is FireMultimedia gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij FireMultimedia of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3 Het is FireMultimedia toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien FireMultimedia door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

10.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. FireMultimedia zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.

10.2 FireMultimedia is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden volledig op te schorten of op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10.4 FireMultimedia heeft het recht gebruik te maken van bestaande componenten.

Artikel 11. E-mail Hosting

11.1 De punten welke zijn opgenomen in Artikel 11 gelden alleen voor de overeenkomsten van e-mailhosting.
11.2 Er geldt een Fair-use-policy voor het dataverkeer, dit houd in dat het gebruik van het dataverkeer in verhouding moet zijn met de grootte van het pakket, dit ter beoordeling van FireMultimedia.
11.3 FireMultimedia heeft het recht om bij overschrijding van het Fair-use-policy het pakket tijdelijk stop te zetten, mits de opdrachtgever hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Artikel 12. Gebruiksrechten

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent FireMultimedia opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever  zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
12.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
12.3 De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13. Domeinnamen en IP-adressen

13.1 Indien is overeengekomen, dat FireMultimedia voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
13.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. FireMultimedia vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
13.3 Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
13.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van opdrachtgever en opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever  vrijwaart FireMultimedia tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam FireMultimedia geen bemiddeling heeft verleend.
13.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens waarop de domeinnaam word geregistreerd. Indien de gegevens onjuist zijn heeft FireMultimedia het recht de bemiddeling op de schorten of de domeinnaam op te heffen.
13.6 Indien FireMultimedia niet of niet meer beschikt over de juiste contact gegevens van de opdrachtgever heeft FireMultimedia het recht om de domeinen van de opdrachtgever op te heffen.
13.7 FireMultimedia is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet tijdig registreren van een domeinnaam door welke omstandigheden dan ook.
13.8 Opdrachtgever is verplicht te beschikken over de juiste formulieren die verplicht zijn volgens de voorwaarden van de desbetreffende instantie die beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen, en deze binnen een redelijke termijn te kunnen tonen aan FireMultimedia.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 De geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van FireMultimedia zolang de koper niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen betreffende de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan.
14.2 In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover FireMultimedia niet nakomt is FireMultimedia zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van FireMultimedia op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

15.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum in één termijn via een bank overschrijving onder vermelding van factuurnummer en klantnummer. Overige betalingsmethodes kunnen door FireMultimedia worden geweigerd of kosten voor in rekening gebracht worden.
15.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van FireMultimedia een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. FireMultimedia heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op opdrachtgever te verhalen.
15.3 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op FireMultimedia te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij FireMultimedia in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

15.4 Facturen worden door FireMultimedia alleen digitaal verstrekt tenzij opdrachtgever voor het aanmaken van de factuur aangeeft de factuur per post te willen ontvangen. Opdrachtgever is per verstrekte factuur per post 2 euro administratiekosten verschuldigd.
15.5 FireMultimedia zal eerst één herinnering per e-mail versturen alvorens administratiekosten voor een niet tijdige betaling in rekening te brengen. Na deze herinnering is FireMultimedia gerechtigd maximaal 25 euro administratiekosten in rekening te brengen. Het limit van 25 euro vervalt 30 dagen na de eerste herinnering.

15.6 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
15.7 Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
15.8 Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
15.9 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan FireMultimedia alle buitengerechtelijke incassokosten conform Rapport Voorwerk II verschuldigd.
15.10 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door opdrachtgever verschuldigd.
15.11 Indien FireMultimedia in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.
15.12 Bij een niet tijdige betaling is FireMultimedia gerechtigd de toegang tot de geleverde dienst(en) en product(en) tijdelijk op te schorten evenals het offline halen van de website tot dat het volledige bedrag is voldaan. FireMultimedia is niet aansprakelijk voor de kosten welke voortvloeien uit deze actie.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 FireMultimedia is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Firemultimedia toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door FireMultimedia van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

16.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
16.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
16.2c FireMultimedia is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
16.2d De door FireMultimedia te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
16.2e De aansprakelijkheid van FireMultimedia is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden.
16.2f Ten aanzien van door FireMultimedia geleverde software aanvaardt FireMultimedia geen enkele aansprakelijkheid.
16.2g Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 17. Overmacht

17.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat FireMultimedia door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van FireMultimedia kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 18. Duur en beëindiging

18.1 De overeenkomst voor hosting diensten en domeinregistratie wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 (twaalf) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
18.2 De overeenkomst voor hosting diensten en domeinregistratie wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 (twaalf) maanden bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
18.3 Alle overeenkomsten voor website ontwerp, scripting, design opdrachten of andere (web)applicaties worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
18.4 Indien domeinregistraties door de betreffende instantie alleen worden aangegaan voor een langere periode dan 12 (twaalf) maanden zal deze termijn worden aangehouden voor de overeenkomst. FireMultimedia dient dit te vermelden bij het aangaan van een overeenkomst.
18.5 De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
18.6 De opzegging is alleen akkoord indien opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van FireMultimedia ontvangt.
18.7 Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft FireMultimedia het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van FireMultimedia op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
19.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk tenzij dit duidelijk anders is vermeldt.

Artikel 20. Personeel

20.1 Onder werknemers van FireMultimedia worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van FireMultimedia of van één van de aan FireMultimedia gelieerde ondernemingen of freelancers.

20.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen opdrachtgever en FireMultimedia voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van FireMultimedia in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect voor zich te laten werken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FireMultimedia.

Artikel 21. Wijziging algemene voorwaarden

21.1 FireMultimedia behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
21.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 25 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van FireMultimedia of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
21.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren die ten nadele is van de opdrachtgever, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 22. Reclames, klachten

22.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
22.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat FireMultimedia op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

Artikel 23. Notice-and-Take-Down

23.1 Indien FireMultimedia een melding krijgt van onrechtmatig of strafbaar gebruik, oftewel een Notice-and-Take-Down melding van de dienstverlening van FireMultimedia zal FireMultimedia handelen volgens de Notice-and-Take-Down regeling.
23.2. FireMultimedia stelt de Notice-and-Take-Down regeling beschikbaar via de website en verstrekt deze tevens digitaal op aanvraag.
23.3. FireMultimedia is noch jegens de houder, noch jegens derden aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever of een derde ten gevolge van maatregelen onder dit artikel of het uitblijven daarvan lijdt.

Artikel 23. Slotbepalingen

23.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
23.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
23.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
23.4 Partiële nietigheid:Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.


Contact gegevens
Adres:
FireMultimedia
Jamaicaring 1
5152ME Drunen
Nederland

Contact:
Telefoon: +31 (0)416 71 20 04
E-mail: info@firemultimedia.nl